Услови и правила за клуб картички

Последно ажурирана на 19 февруари 2024 година.

Оваа страница ги поставува Условите и правилата („Услови“) што се применуваат на Програмата за клуб картички („Програмата“) понудена од КОЗМЕТРО ДООЕЛ („Компанијата“, „ние“, „нас“ или „нашите“). Учеството во Програмата и користењето на Клуб картичката („Картичка“) од кој било поединец („Учесник“, „вие“ или „ваш“) претставува ваше прифаќање на овие Услови.

1. Учество во програмата

1.1 Прифаќањето на картичката од страна на Учесникот претставува договор за обврзување со овие Услови, како што може да се менуваат од време на време.

1.2 Програмата нуди два типа на картички: сребрена (Silver) и златна (Gold), секоја подлежи на специфични критериуми за подобност како што е опишано овде.

2. Членство

2.1 Сребрена клуб картичка се издава при едно купување на трансакција во вкупна вредност од минимум 3.000 денари (МКД).

2.2 Златна клуб картичка се издава при купување на една трансакција во вкупна вредност од минимум 6.000 денари (МКД).

3. Придобивки

3.1 Сопствениците на сребрени клуб картички имаат право на попуст од седум проценти (7%) за идните купувања.

3.2 Сопствениците на златни клуб картички имаат право на попуст од дванаесет проценти (12%) за идните купувања.

3.3 Попустите понудени преку Програмата не можат да се применат истовремено со други понуди или попусти.

4. Употреба

4.1 Картичката може да се користи за купувања на физички локации на КОЗМЕТРО ДООЕЛ или онлајн (https://cozmetro.com) со внесување на баркодот на картичката во назначеното поле „Купон код“ при наплатата.

5. Сопственост и услови на картичка

5.1 Картичката останува сопственост на КОЗМЕТРО ДООЕЛ и мора да се предаде на барање.

5.2 Секоја неовластена модификација или промена на физичката или дигиталната форма на картичката ќе ја поништи картичката.

5.3 КОЗМЕТРО ДООЕЛ не е одговорна за каква било загуба, кражба, оштетување или неовластена употреба на картичката. Замената на картичката е на дискреција на Компанијата врз основа на околностите на секој случај.

6. Амандмани

6.1 Компанијата го задржува правото да ја измени или прекине Програмата или овие Услови во секое време без претходна најава. Најновата верзија на овие Услови ќе биде објавена на https://cozmetro.com.

7. Ограничување на одговорноста

7.1 КОЗМЕТРО ДООЕЛ се оградува од секаква одговорност за каква било загуба или штета што произлегува од или во врска со користењето на картичката или учеството во Програмата, во целосна мерка дозволена со закон.

8. Прашања

8.1 Учесниците со прашања во врска со Програмата може да контактираат преку е-пошта на info@cozmetro.com.

Со учество во Програмата и/или користење на картичката, потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и се согласиле да бидете обврзани со овие Услови и правила. Овие Услови го сочинуваат целокупниот договор помеѓу Учесникот и КОЗМЕТРО ДООЕЛ во врска со Програмата.

X